همایش سرکشیک های خدام حرم مطهر رضوی

در آستانه سال جدید و به منظور هماهنگی با خادمان بارگاه منور رضوی همایش سرکشیکان، خادمان و خدمتگذاران حرم مطهر با حضور سید رضا فاطمی امین، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد.