دوشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۰

نمایی از صحن عتیق وایوان عباسی در دوره قاجار

عكّاس :عبدالله قاجار
تاریخ عکس:1309قمری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود