یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۷

قرآن بایسنغری

بزرگترین قرآن خطی جهان که به خط زیبای محقق با ابعاد 177 در 101 سانتی متر بر روی کاغذ خان بالغ نگارش شده است، از جمله آثار نفیسی است که بعد از مرمت و تذهیب در کتابخانه مرکزی