اولین آزمون کتبی میان‌ترم طرح حافظون رضوی

اولین آزمون کتبی میان‌ترم طرح حافظون رضوی با حضور 601 نفر از حافظان کلام وحی در دو گروه 447 نفر خواهر و 124 نفر برادر در سه سطح حافظان 10 جزء 14 جزء و افراد دارای محفوظات عصر دوشنبه 7 مرداد در رواق شیخ حرعاملی حرم امام رضا علیه السلام برگزار شد.