بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی از فروشگاه به‌نشر مرکزی

دکتر جعفر مروارید، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی با حضور در فروشگاه به‌نشر مرکزی واقع در خیابان امام خمینی از قسمت‌های مختلف این فروشگاه بازدید کرد.