افتتاح خط تولید نخ‌های ظریف و شانه شده شرکت نخریسی خسروی با حضور تولیت آستان قدس رضوی

خط تولید نخ‌های ظریف و شانه شده پنبه‌ای در شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان وابسته به آستان قدس رضوی با حضور تولیت آستان قدس رضوی در سال جهش تولید افتتاح شد.