ارسال کمک های مردمی به سیل زدگان استان گلستان توسط مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

6 دستگاه نیسان ارزاق جهت کمک به سیل زدگان استان گلستان توسط مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی صبح پنج شنبه 26 اردیبهشت با حضور مدیرعامل این مؤسسه بارگیری و ارسال شد.