شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

خیابان تهران (خیابان امام رضافعلی)

شاید چهل سال پیش...شاگرد کم سال شوفر اتوبوس دماغ دار فریاد میزند:آخرشه... پرده اتوبوس را که کنار میزنی،اینجا خیابان تهران است چشم در چشم گنبد طلا...

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود