سلسله جلسات هماهنگی رسانه‌ای دهه کرامت 1398

سلسله جلسات هماهنگی رسانه‌ای دهه کرامت 1398 با حضور حسن دست‌پروری، مدیر خبر و رسانه آستان قدس رضوی و هیئت همراه در صداوسیما خراسان رضوی و همچنین دفاتر استانی خبرگزاری‌های خراسان رضوی برگزار شد.