شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

عکسنوشت: اینجا که آسمانش به زمین نزدیکتر است

اینجا آسمانش از همه جا به زمین نزدیکتر است. انگار سرِ سجده فرود آورده و بابت این افتخار با شکوه که نصیب و روزی‌اش شده تا سقف این حریم ملکوتی باشد، به خود می‌بالد.

آسمان بر شادمانی این سرور، جشنی بر

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود