پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

عکسنوشت: یاد آوری


گاهی مرا هم نمی شناسد، اینجور وقت ها دلم می گیرد، اما من که میشناسمش
پدربزرگم است، هنوز طعم آبنبات های رنگی ترشش زیرزبانم است، بستنی های مغزدار آقارحیم را هم
که وقتی جلویمان می گذاشت، پدربزرگ می گفت ویژه است؟ آقا رحیم می گفت: ویژه اص

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود