دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا(ع)

نوع سکه: درهم
سال ضرب: 204 قمری
محل ضرب: اصفهان
تاریخ وقف: دی ماه 92
واقف: گلی خاتم، مادر سردار شهید محمدرضا فردچیان
توضیح اثر: پس از انتصاب