دوشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

صندوق چوبی مرقد مطهر حضرت رضا (ع)

محمد ولیخان اسدی نایب التولیه به همراه تعدادی از رجال سیاسی و نظامی مشهد در حال تعویض صندوق چوبی مرقد مطهر ح